Series: Warriors Orochi 2

  • 68 Photos
  • 11 Costumes
  • 2 Characters
Character Costumes Photos
Nu Wa 4 16
Taigong Wang 2 1
Sanzang 1 1
Tai Gong Wang 1 3
Gracia 1 1
DaJi 1 3
Nene 1 8