Series: Vampire Knight

  • 7820 Photos
  • 1674 Costumes
  • 88 Characters
Character Costumes Photos
Yuki Cross 244 739
Yuuki Cross 206 758
Kaname Kuran 120 466
Zero Kiryu 93 489
Zero Kiryuu 74 268
Rima Touya 71 274
Maria Kurenai 44 172
Ruka Souen 44 225
Kuran Kaname 40 151
Yuuki Kuran 38 139
Yuki Kuran 28 92
Shiki Senri 27 86
Yuki 24 17
Yuuki 23 38
Zero 23 73
Kaname 20 52
Kiryuu Zero 18 67
Senri Shiki 18 73
Yuuki Kurosu 17 97
Kuran Yuuki 15 50
Rima Toya 13 66
Seiren 12 40
Kurenai Maria 11 25
Yuki Kurosu 10 46
Kiryu Zero 10 33
Akatsuki Kain 10 28
Shizuka Hiou 9 45
Rima 9 21
Ruka 8 22
Takuma Ichijou 8 122