Series: Togainu No Chi

  • 1137 Photos
  • 264 Costumes
  • 16 Characters
Character Costumes Photos
Akira 80 282
Shiki 59 193
rin 32 63
Gunji 18 90
Keisuke 14 37
Gunzi 6 8
Arbitro 5 9
Kau 5 3
Kiriwar 5 11
Inu 4 20
Kau / Inu 3 18
Inu (Kau) 2 14
Kau/Inu 2 22
Yukihito 2 5
Nano 2 23
Gunji / Gunzi 2 2
Rin [old wig] 1 4
Dark Akira 1 6
n(nano) 1 2
Tomoyuki 1 1
Inu/ Kau 1 8
Gunzi/Gunji 1 18
Inu Kau 1 9
nano with cats, nano in Moscow 1 28
Touya 1 2
Gunzi / Gunji 1 6
Emma 1 3
Akira (Military Uniform) 1 5
Gunji/Gunzi 1 1
Inu (or Kau) 1 7