Series: Tales of Xillia

  • 125 Photos
  • 31 Costumes
  • 6 Characters
Character Costumes Photos
Jude Mathis 7 19
Milla Maxwell 5 15
Leia Rolando 5 7
Alvin 3 23
Elize Lutus 2 1
Gaius 2 12
Agria 1 2
Wingul 1 24
Rowen J. Ilbert 1 3
Presa 1 4
Elize 1 2