Series: Sohryuden: Legend of the Dragon Kings

  • 65 Photos
  • 13 Costumes
  • 4 Characters
Character Costumes Photos
Matsuri Toba 4 21
Matsuri 2 12
Amaru 2 4
Amaru Ryudo 2 19
Hajime Ryuudou 1 2
Tzusuku 1 6
Noel Kannagi 1 1