Series: Saint Seiya

  • 4056 Photos
  • 720 Costumes
  • 85 Characters
Character Costumes Photos
Athena 50 206
Pandora 48 238
Seiya 23 76
Saori Kido 17 88
Hades 16 70
Shiryu 14 17
Andromeda Shun 12 41
shun 11 45
Shaka 11 37
Cygnus Hyoga 11 48
Marin 10 21
Shun Andromeda 10 55
Artemis 9 53
Hyoga 8 9
Hilda de Polaris 8 34
Aioros 8 45
Hilda of Polaris 7 53
Pegasus Seiya 7 18
Phoenix Ikki 6 30
Athena Saori 6 2
Shaina 6 31
Thanatos 6 13
Aphrodite 6 31
aries no mu 5 11
Virgo Shaka 4 10
Polaris Hilda 4 17
Virgo No Shaka 4 21
Dohko 4 29
Athena / Saori Kido 4 50
Pandora Heinstein 4 20