Series: La Corda d'oro

  • 32 Photos
  • 15 Costumes
  • 3 Characters
Character Costumes Photos
Kahoko Hino 5 14
Lili 2 3
Azuma Yunoki 1 3
Len Tsukimori [c.37] 1 3
Shimizu Keiichi 1 7
Hino Kahoko Casual 1 2