Series: Fushigi Yuugi

  • 2517 Photos
  • 654 Costumes
  • 36 Characters
Character Costumes Photos
Nuriko 105 260
Miaka Yuuki 50 157
Tasuki 45 98
Miaka 45 97
Miaka Yuki 39 155
Chichiri 35 81
Yui Hongo 34 90
Hotohori 29 114
Tamahome 24 62
Amiboshi 17 42
Yuuki Miaka 15 35
Suboshi 13 29
Suzaku no Miko 11 24
Seiryuu No Miko 8 31
Soi 8 26
Chiriko 7 11
Suzaku 7 15
Tomo 6 1
yui 5 12
Nyan Nyan 5 2
Kouji 5 24
Tomite 4 11
Nakago 4 8
Subaru 4 6
Hongo Yui 3 11
Mitsukake 3 5
Takiko Okuda 3 9
Suzaku no Miko Miaka 2 1
Tokaki 2 6
Tatara 2 3
Okuda Takiko 2 1
Takiko 2 1
Priestess Miaka 2 6
Nuriko (court robes) 1 2
Nuriko (artbook) 1 4
Dark Tamahome 1 1
Seiryuu no Miko/Yui Hongo 1 5
Suzaku no Miko Miaka (alternate) 1 3
Miaka (stargazer) 1 1
Yui Hongo aka Seiryuu no Miko 1 2
Miaka Yuuki (TV) 1 3
Miaka Yuuki (v2.0; 2nd OAV/High school uniform) 1 4
Hotohori Emperor 1 3
Nuriko (Feminine Artbook Outfit) 1 8
Miaka (pencilboard) 1 1
Suzano 1 1
Suzaku no Miko and Seiryuu no Miko 1 4
Nuriko (Ryuuen Chou) 1 3
Shoka 1 3
Fushigi Yuugi Genbu kaiden 1 8
Miaka Yui 1 9
Amiboshi-Kaika 1 2
Osugi Suzuno 1 11
Rimudo 1 4
Renhou 1 5
Biakko 1 2
Kaen 1 19
Limdo (Female) 1 7
Kouran 1 12
Byakko 1 7
Hikou 1 13
Hikou (FY play) 1 5
Seiryu, Blue Gragon 1 6
Hikou (as human) 1 13
Miaka Yuki (Suzaku no Miko) 1 1
Tama-Neko 1 3
Yuuki Miaka (Suzaku no miko) 1 5
Inami 1 2
Chichiri - Houjun Ri 1 5
Miaka Yuki Suzaku no Miko 1 3
Chichiri (Hot Springs!) 1 3
Miaka Yuuki (Artbook Version) 1 3
Miaka Yuuki ((Suzaku Summoner Robes)) 1 1
Tasuki -Artbook 1 1
Tetsuya 1 2
Miaka (Priestess) 1 2
Miaka original 1 7
Miaka Yuuki (Suzaku no Miko) 1 12
Chihiri 1 1
Yui - The Priestess of Seiryu 1 2
Miaka Yuuki 1 5