Series: Darker than Black: Ryūsei no Gemini

  • 105 Photos
  • 26 Costumes
  • 5 Characters
Character Costumes Photos
Suou Pavlichenko 9 32
Hei 7 28
Hazuki Mina 3 14
July 2 13
Mina Hazuki 2 7
Pit 1 8
Genma Shizume 1 1
Hei (BK-201) 1 2