Series: Banjo-Kazooie

  • 62 Photos
  • 13 Costumes
  • 3 Characters
Character Costumes Photos
Mumbo Jumbo 3 5
Kazooie 2 5
Banjo 2 17
Tooty Bear 1 12
Trophy Thomas 1 5
Banjo & Kazooie 1 16