Pirate Queen's image
from costume Rika Shiraki
Pirate Queen A sub-par shot of myself as Rika Shiraki.