Rain_cloud's image
from costume Tian Zi
Rain_cloud editing by kaz.

Xing ke 'cosplayer' : Jackee
Sword by Raincloud