GorgeousAstro's image
from costume Cornet Espoire
GorgeousAstro Look at me rocking that poison oak.
  • lutea CUTE! 13 years ago
  • roddz CORNET!! ;A; 13 years ago