kleptomaniac's image
from costume Yuffie Kisaragi (v. 2)
kleptomaniac i won't go easy on you!

Yuffie Kisaragi - kleptomaniac
costume by Sirene