~Tifa Lockhart~'s image
~Tifa Lockhart~ My hair...