profilepic
Akarui-Sakura
Akarui-Sakura About 80% done with the rod! :)