profilepic
peter_itachi
peter_itachi Otra foto editada apunto de hacer el jutsu "katon goukakyuu no jutsu"