profilepic
Zahmira
Zahmira You've got a heart flush. I win!

chaos_magician as Tsuzuki
myself as Muraki