profilepic
Gwiffen
Gwiffen Can I glomp you? 8D
No. >:|

Mouichi as Korea
Photo by Rei-chaka