ViviSashimi as Faye Valentine

Faye Valentine

Cowboy Bebop

Cosplayer: ViviSashimi
 • Image #1vpyjjj1 of Faye Valentine
 • Image #4nedrrw4 of Faye Valentine
 • Image #1eme22d4 of Faye Valentine
 • Image #17nz99x3 of Faye Valentine
 • Image #4k8dxx94 of Faye Valentine
 • Image #155o99r1 of Faye Valentine
 • Image #4vpyjwj4 of Faye Valentine
 • Image #455o9rr4 of Faye Valentine
 • Image #1z8rjo51 of Faye Valentine
 • Image #4rvo56w1 of Faye Valentine
 • Image #4eme26d3 of Faye Valentine
 • Image #47nz97x1 of Faye Valentine
 • Image #3k8dx093 of Faye Valentine
 • Image #3o7d07x4 of Faye Valentine