gaelcos as Jiang Cheng

Jiang Cheng

Modaozushi

Sect Leader

Cosplayer: gaelcos