Pretty Sammy as Asuka Langley Sohryu

Asuka Langley Sohryu

Neon Genesis Evangelion

Yellow Sundress

Cosplayer: Pretty Sammy
  • Image #1vvjnzv1 of Asuka Langley Sohryu
  • Image #3zwjx2p3 of Asuka Langley Sohryu
  • Image #1rj578z3 of Asuka Langley Sohryu
  • Image #1xoj6m91 of Asuka Langley Sohryu
  • Image #18v9y7w4 of Asuka Langley Sohryu
  • Image #1yvdy9e1 of Asuka Langley Sohryu