shadowfare as Kurama (Shuichi Minamino)

Kurama (Shuichi Minamino)

YuYu Hakusho

Dark Tournament

Cosplayer: shadowfare