Raven382 as Sasuke-Gakuen-

Sasuke-Gakuen-

Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den

Cosplayer: Raven382