Raven382 as Sasuke-Gakuen-

Sasuke-Gakuen-

Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den

Cosplayer: Raven382
  • Image #1596ery3 of Sasuke-Gakuen-
  • Image #4kx9e0x1 of Sasuke-Gakuen-
  • Image #179wx774 of Sasuke-Gakuen-