Devkyu as Yoshiya "Joshua" Kiryuu

Yoshiya "Joshua" Kiryuu

The World Ends with You

Cosplayer: Devkyu