TifaLockhartFF as Akasuna no Sasori

Akasuna no Sasori

Naruto: Shippūden

Akatsuki version

Cosplayer: TifaLockhartFF