Kitsu-Kun as Uzumaki Naruto

Uzumaki Naruto

Naruto: Shippūden

what? xD

Cosplayer: Kitsu-Kun
Naruto Shippuden complete outfit. The wig was brought from Ebay, and restyled by myself