Gomaki as Bou

Bou

An Cafe

Tekesuta Kousen

Cosplayer: Gomaki