DarthTepes as Anthy Himemiya

Anthy Himemiya

Revolutionary Girl Utena

Movie ver.

Cosplayer: DarthTepes