fin fish as Shiori Takatsuki

Shiori Takatsuki

Revolutionary Girl Utena

School uniform

Cosplayer: fin fish