fin fish as Shiori Takatsuki

Shiori Takatsuki

Revolutionary Girl Utena

School uniform

Cosplayer: fin fish
  • Image #4pm9ew84 of Shiori Takatsuki
  • Image #1mov8wr4 of Shiori Takatsuki
  • Image #1607mxm1 of Shiori Takatsuki
  • Image #350znyq4 of Shiori Takatsuki
  • Image #3vzdmon4 of Shiori Takatsuki
  • Image #1nv9zwv4 of Shiori Takatsuki
  • Image #1k7qywd4 of Shiori Takatsuki