Uzumaki Naruto (Konoha Gakuen uniform)

Character: Uzumaki Naruto (Konoha Gakuen uniform)

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den