Tsuzurao / Rao

Character: Tsuzurao / Rao

Series: Okami