Tsuji Nozomi

Character: Tsuji Nozomi

Series: W (Double You)