Tomomasa Tachibana(no)

Character: Tomomasa Tachibana(no)

Series: Haruka: Beyond the Stream of Time