Temari (School)

Character: Temari (School)

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den