Tala Valkov/Yuriy Ivanov

Character: Tala Valkov/Yuriy Ivanov

Series: Beyblade