taishaku- ten

Character: taishaku- ten

Series: RG Veda