Suzaku no Miko Miaka

Character: Suzaku no Miko Miaka

Series: Fushigi Yuugi