Seiko Shinohara

Character: Seiko Shinohara

Series: Corpse Party