Sasuke-Gakuen-

Character: Sasuke-Gakuen-

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den