Sasori

Character: Sasori

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den