Sadamitsu

Character: Sadamitsu

Series: Sadamitsu the Destroyer