Ryuji Takasu

Character: Ryuji Takasu

Series: Toradora!