Naruto Uzumaki Uniform Konoha Gakuen

Character: Naruto Uzumaki Uniform Konoha Gakuen

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den