Naruse Yukihiko

Character: Naruse Yukihiko

Series: Gakuen Heaven