Nana Komatsu (Hachi)

Character: Nana Komatsu (Hachi)

Series: NANA