Nakuru Akizuki

Character: Nakuru Akizuki

Series: Cardcaptor Sakura