Len Tsukimori [c.37]

Character: Len Tsukimori [c.37]

Series: La Corda d'oro